PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

kierunek - wychowanie fizyczne; studia pierwszego i drugiego stopnia


Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) 

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) w PWSZ w Lesznie. Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe   (po ukończeniu studiów drugiego stopnia), placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i samorządowe obiekty kultury fizycznej, promocji zdrowia i wellness & SPA w zależności od wybranej specjalności.

Ścieżki dyplomowania:

 • menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej - absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, społecznych instytucjach sportowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu rekreacji.
 • rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA -  to nowa i oczekiwana propozycja skierowana głównie do kandydatów  którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania  rekreacyjno-zdrowotne.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania    i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia, wellness i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami wellness i SPA. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji rekreacyjnego treningu zdrowotnego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, w ośrodkach SPA & Wellness,  w uzdrowiskach, sanatoriach salonach odnowy biologicznej, klubach fitness, centrach fitness i odnowy biologicznej, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych

Zasady wyboru ścieżki dyplomowania ustalane są przez Dyrekcję Instytutu ZKF każdego roku akademickiego, w zależności od liczby studentów na danym roku. Obowiązuje reguła tworzenia danej ścieżki dyplomowania przy zapisie większąści studentów na daną ścieżkę.

Metody nauczania

Kształcenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i labolatoriów. Równolegle student zdobywa wiedzę specjali­styczną poprzez udział w obozach i praktykach zawodowych.

Metody oceny pracy studenta

Zaliczenie i egzamin - stopień merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć.

Uzyskiwane kwalifikacje

Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (po ukończeniu studiów drugiego stopnia) . Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy, w ośrodkach SPA & Wellness,  w uzdrowiskach, sanatoriach salonach odnowy biologicznej, klubach fitness, centrach fitness i odnowy biologicznej, ośrodkach wypoczynkowych oraz ośrodkach sportowych i rekreacyjnych  Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej. 

Praktyki


Praktyki w wymiarze 500 godzin realizowane są w semestrach 2 do 6. Miejscem realizacji praktyk są placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły podstawowe oraz organizacje i stowarzyszenia mające w swoich programach promocję aktywności fizycznej, m.in. klubu sportowe i UKS.

 

Dodatkowe informacje


Obowiązkowe, programowe obozy:

·  obóz letni – realizowany po 2 sem. studiów; 12 dni, koszt ok. 1000 zł.

·  obóz zimowy – realizowany po 3 sem. studiów; 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

 

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?


Studia na kierunku wychowanie fizyczne są bardzo ciekawe, dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego. Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego.

 

Forma kształcenia: studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

Tryb studiowania: stacjonarny

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Ścieżki dyplomowania:

 • Aktywność fizyczna osób starszych - absolwent kierunku posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.
 • Menager turystyki i rekreacji - celem studiów drugiego stopnia  jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację. Absolwenci uzyskują kompetencje związane z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

 

Sylwetka absolwenta


Aktywność fizyczna osób starszych - absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na podejmowanie działań zawodowych we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

- kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;

- wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;

- dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;

- kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych;

- prowadzenia działalności menadżerskiej w turystyce i rekreacji.

Menager turystyki i rekreacji - miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, - w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania. Studia zorganizowane są w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Studium Nauczycielskim w Lesznie, z którego w 1993 roku powstało Kolegium Nauczycielskie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w leszczyńskiej PWSZ stanowią pracownicy naukowi AWF Poznań, jak również nauczyciele ze środowiska lokalnego, co stanowi rękojmię zachowania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Praktyki


Praktyki w wymiarze 480 godzin realizowane są w semestrach 1 do 4. Miejscem realizacji praktyk są placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły ponadpodstawowe oraz domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe i UKS.

 

Dodatkowe informacje


obóz sportowy w 3 sem. studiów, do wyboru:

· obóz letni – 12 dni, koszt ok. 1000 zł.

· obóz zimowy – 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

 

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?


Studia na wychowaniu fizycznym adresowane są do osób o bardzo zróżnicowanych planach zawodowych. Wybierają je nie tylko sportowcy, ale i osoby planujące pracę pedagogiczną, trenerską, organizatorzy aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności lub pragnące zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną.

 

 

kierunek - fizjoterapia; studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich klasyfikacji. Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej adaptacyjnej i sportu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych i społecznych pozwala zrozumieć złożoność procesów psychologicznych i społecznych wpływających na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną chorego pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu oraz o zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w różnym wieku, różnym rozpoznaniem oraz w różnych warunkach.

 

Metody nauczania 

Kształcenie teoretyczne jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, pracowni specjalistycznych, samokształcenia, zajęć laboratoryjnych i seminariów. Umiejętności zawodowe z zakresu fizjoterapii praktycznej oraz klinicznej student zdobywa poprzez udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

 

Metody oceny pracy studenta 

Zaliczenie i egzamin.

 

Uzyskiwane kwalifikacje 

Absolwent/ka jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia jest wysokiej klasy specjalistą świadomym współodpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent/ka uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwent/ka uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent/ka będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent/ka kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent/ka będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1844);
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

 Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje:

 w obszarze wiedzy:

 • szczegółowo zna i rozumie podstawowe elementy biologii klinicznej, anatomii, psychologii i posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej,
 • zna i rozumie problemy niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym oraz potrafi je scharakteryzować,
 • analizuje modele zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka
 • zna zasady postępowania fizjoterapeutycznego w oparciu o wiedzę naukową
 • zna i rozumie zasady kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
 • zna prawne, ekonomiczno-gospodarcze oraz kulturowe potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych
 • zna zastosowanie sprzętu stosowanego w fizjoterapii oraz rozumie zasady jego funkcjonowania, zna zasady BHP,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa fizjoterapeutycznego i medycyny,
 • zna zasady i etapy tworzenia procesu badawczego,
 • zna i rozumie zasady etyki, zasady prawa autorskiego, 

w obszarze umiejętności: 

 • potrafi wykonywać techniki metod specjalnych, zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, wykorzystując również do tego sprzęt specjalistyczny,
 • potrafi interpretować zmiany patologiczne schorzeń,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić badanie funkcjonalne pacjenta
 • potrafi ocenić stany zagrożenia życia,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami ICT i narzędziami informatycznymi, wyciągać wnioski z badań naukowych i obserwacji, analizować wyniki badań diagnostycznych, wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce,
 • potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym, pełnić rolę przywódczą w zespole terapeutycznym oraz współdziałać w zespole badawczym
 • potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną przy użyciu różnych technik, dostrzec uwarunkowania kulturalne,
 • potrafi przygotować i prowadzić program fizjoterapeutyczny i program adaptowanej aktywności ruchowej, zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe oraz promocji zdrowia dla różnych grup społecznych
 • potrafi się posługiwać językiem fachowym: obcym na poziomie B2+
 • potrafi identyfikować nieprawidłowości w prowadzonej terapii

w obszarze kompetencji społecznych: 

 • jest gotowy do ciągłego rozwoju zawodowego i dbania o prestiż zawodowy,
 • jest gotowy do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych oraz świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, pacjentów i współpracowników,
 • jest gotowy do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia, organizowania prac w zespole terapeutycznym,
 • jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
 • jest gotowy do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.

Absolwent/ka uzyskuje tytuł zawodowy magister fizjoterapii.

 

Rodzaj dyplomu 

Absolwent/ka otrzymuje dyplom z tytułem magistra fizjoterapii. 

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Absolwent/ka przystępuje do obrony pracy magisterskiej po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego. 

Ponadto Absolwent/ka uzyska prawo wykonywania zawodu po przedstawieniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF).

 

 

kierunek - pielęgniarstwo; studia licencjackie

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (D.U. z 2019 poz.1573). Trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba godzin zajęć (od naboru 2019/2020), w tym praktyk zawodowych, realizowana w toku studiów to 4785 godz. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów pierwszego stopnia - 180. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej przygotowanej w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.


W toku kształcenia realizowane są przedmioty:

Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia. Nauki społeczne i humanistyczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie. Kształtowanie umiejętności praktycznych odbywa się w warunkach symulowanych - w pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia – oddziałach szpitalnych, podstawowej opiece zdrowotnej, hospicjach, żłobkach. Większość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie i Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Lesznie.


Metody nauczania

Kształcenie teoretyczne jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, seminariów oraz pracy własnej kierowanej przez nauczyciela akademickiego. Praktyczne umiejętności zawodowe student zdobywa poprzez udział w ćwiczeniach w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.


Metody oceny pracy studenta

Egzamin i zaliczenie z oceną – pisemne lub ustne.


Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.


Rodzaj dyplomu

Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 • uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 • system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach
 • członkowskich Unii Europejskiej;
 • zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:

 • udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
 • samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
  wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

 

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 • przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 • zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.