PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wychowanie fizyczne - aktywność fizyczna osób starszych ( studia II stopnia)

Studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry)

Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, w zależności od wybranej specjalności.

Absolwent kierunku posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

 

Studia zorganizowane są w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Studium Nauczycielskim w Lesznie, z którego w 1993 roku powstało Kolegium Nauczycielskie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w leszczyńskiej PWSZ stanowią pracownicy naukowi AWF Poznań, jak również nauczyciele ze środowiska lokalnego. W ten sposób studia na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są pod naukową, metodyczną i kadrową opieką AWF w Poznaniu, wiodącego ośrodka w Polsce, co stanowi rękojmię zachowania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Zasady wyboru ścieżki dyplomowania ustalane są przez Dyrekcję Instytutu ZKF każdego roku akademickiego, w zależności od liczby studentów na danym roku. Obowiązuje reguła tworzenia danej ścieżki dyplomowania przy zapisie min. 20 studentów na daną ścieżkę.

W toku studiów na kierunku wychowanie fizyczne, student mam możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji, m.in. instruktora nordic walking oraz fitnessu.

 

Metody nauczania

Kształcenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i labolatoriów. Równolegle student zdobywa wiedzę specjali­styczną poprzez udział w obozach i praktykach zawodowych.

Metody oceny pracy studenta

Zaliczenie i egzamin - stopień merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć.

Uzyskiwane kwalifikacje

Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie, a także aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej. 

 

Rodzaj dyplomu
Absolwent otrzymuje: dyplom magistra kierunku wychowanie fizyczne z odpowiednią ścieżką dyplomowania (po ukończeniu studiów 2 stopnia)