PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (D.U. z 2019 poz.1573). Trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba godzin zajęć (od naboru 2019/2020), w tym praktyk zawodowych, realizowana w toku studiów to 4785 godz. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów pierwszego stopnia - 180. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej przygotowanej w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.


W toku kształcenia realizowane są przedmioty:

Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

Nauki społeczne i humanistyczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Kształtowanie umiejętności praktycznych odbywa się w warunkach symulowanych - w pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia – oddziałach szpitalnych, podstawowej opiece zdrowotnej, hospicjach, żłobkach. Większość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie i Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Lesznie.


Metody nauczania

Kształcenie teoretyczne jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, seminariów oraz pracy własnej kierowanej przez nauczyciela akademickiego. Praktyczne umiejętności zawodowe student zdobywa poprzez udział w ćwiczeniach w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.


Metody oceny pracy studenta

Egzamin i zaliczenie z oceną – pisemne lub ustne.


Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.


Rodzaj dyplomu

Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

 

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:
 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 • uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 • system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach
 • członkowskich Unii Europejskiej;
 • zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.
Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:
 • udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
 • samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.
   
Absolwent w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 • przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
 • zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.
   

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.