PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 października 2022

Komunikat dla studentów 2 i 3 roku pielęgniarstwa

Komunikat dla studentów 2 i 3 roku pielęgniarstwa

 

 

Zgodnie z zaleceniami Uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych (KRASzPiP) nr 103/IV/2017 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo zajęcia praktyczne w wymiarze min. 5% godzin realizowane są
w warunkach symulowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Warunkiem zaliczenia zajęć praktycznych w MCSM jest 100% obecność studenta oraz aktywny udział w zajęciach i  uzyskanie zaliczenia wybranych efektów uczenia się realizowanych w warunkach symulowanych oraz metodami symulacji medycznej. Zaliczenie efektów uczenia się dokumentowane jest w „Dzienniku praktycznych umiejętności zawodowych”. Ocena  wystawiana jest wg check list lub poziomu wykonania. Uzyskanie zaliczenia zajęć  realizowanych w MCSM jest warunkiem wystawienia oceny pozytywnej
z zajęć praktycznych z przedmiotów przewidzianych planem studiów.