PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Fizjoterapia ( jednolite studia magisterskie)

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich klasyfikacji. Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej adaptacyjnej i sportu osób niepełnosprawnych. Fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych i społecznych pozwala zrozumieć złożoność procesów psychologicznych i społecznych wpływających na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z pacjentem, pracownikami, rodziną chorego pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu oraz o zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w różnym wieku, różnym rozpoznaniem oraz w różnych warunkach.

 

Metody nauczania 

Kształcenie teoretyczne jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, pracowni specjalistycznych, samokształcenia, zajęć laboratoryjnych i seminariów. Umiejętności zawodowe z zakresu fizjoterapii praktycznej oraz klinicznej student zdobywa poprzez udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

 

Metody oceny pracy studenta 

Zaliczenie i egzamin.

 

Uzyskiwane kwalifikacje 

Absolwent/ka jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia jest wysokiej klasy specjalistą świadomym współodpowiedzialności za zdrowie i życie pacjenta. 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent/ka uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Absolwent/ka uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent/ka będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent/ka kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent/ka będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 
 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1844);
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 
  nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje

W obszarze wiedzy:

 • szczegółowo zna i rozumie podstawowe elementy biologii klinicznej, anatomii, psychologii i posiada aktualną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej,
 • zna i rozumie problemy niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym oraz potrafi je scharakteryzować,
 • analizuje modele zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka
 • zna zasady postępowania fizjoterapeutycznego w oparciu o wiedzę naukową
 • zna i rozumie zasady kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
 • zna prawne, ekonomiczno-gospodarcze oraz kulturowe potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych
 • zna zastosowanie sprzętu stosowanego w fizjoterapii oraz rozumie zasady jego funkcjonowania, zna zasady BHP,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa fizjoterapeutycznego i medycyny,
 • zna zasady i etapy tworzenia procesu badawczego,
 • zna i rozumie zasady etyki, zasady prawa autorskiego, 

W obszarze umiejętności: 

 • potrafi wykonywać techniki metod specjalnych, zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, wykorzystując również do tego sprzęt specjalistyczny,
 • potrafi interpretować zmiany patologiczne schorzeń,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić badanie funkcjonalne pacjenta
 • potrafi ocenić stany zagrożenia życia,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami ICT i narzędziami informatycznymi, wyciągać wnioski z badań naukowych i obserwacji, analizować wyniki badań diagnostycznych,
 • wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce,
 • potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym, pełnić rolę przywódczą w zespole terapeutycznym oraz współdziałać w zespole badawczym
 • potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną przy użyciu różnych technik, dostrzec uwarunkowania kulturalne,
 • potrafi przygotować i prowadzić program fizjoterapeutyczny i program adaptowanej aktywności ruchowej, zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe oraz promocji zdrowia dla różnych grup społecznych
 • potrafi się posługiwać językiem fachowym: obcym na poziomie B2+
 • potrafi identyfikować nieprawidłowości w prowadzonej terapii


W obszarze kompetencji społecznych: 

 • jest gotowy do ciągłego rozwoju zawodowego i dbania o prestiż zawodowy,
 • jest gotowy do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych oraz świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, pacjentów i współpracowników,
 • jest gotowy do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia, organizowania prac w zespole terapeutycznym,
 • jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
 • jest gotowy do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.

Absolwent/ka uzyskuje tytuł zawodowy magister fizjoterapii.

 

Rodzaj dyplomu 

Absolwent/ka otrzymuje dyplom z tytułem magistra fizjoterapii. 

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Absolwent/ka przystępuje do obrony pracy magisterskiej po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego. 

Ponadto Absolwent/ka uzyska prawo wykonywania zawodu po przedstawieniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF).